ارزش های سازمانی

ت : تلاش
ا : اعتماد
م : مشتری مداری
ی : یکدلی
ن : نوآوری
ب : بروز بودن
ا : احترام متقابل
م : مسئولیت پذیری
ا : انعطاف پذیری