صادرکننده و تولیدکننده میگو
شرکت آبزیان تجارت البرز واحد صنفی : شرکت آبزیان تجارت البرز
صنف : دامداری، مرغداری، شیلات
زیر صنف : پرورش شیلات