مجموعه بازی پلی اتیلن
شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک) واحد صنفی : شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک)
صنف : دکوراسیون داخلی و تجهیزات اداری
زیر صنف : مبلمان شهری
دستگاه های بدنسازی پارکی
شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک) واحد صنفی : شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک)
صنف : دکوراسیون داخلی و تجهیزات اداری
زیر صنف : مبلمان شهری
نیمکت پارکی
شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک) واحد صنفی : شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک)
صنف : دکوراسیون داخلی و تجهیزات اداری
زیر صنف : مبلمان شهری
سطل زباله پارکی
شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک) واحد صنفی : شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک)
صنف : دکوراسیون داخلی و تجهیزات اداری
زیر صنف : مبلمان شهری
تولید تجهیزات ترافیکی
شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک) واحد صنفی : شرکت انرژی عناصر آینده (ژئو پارک)
صنف : دکوراسیون داخلی و تجهیزات اداری
زیر صنف : مبلمان شهری