محصولات ژئو ساخت
انرژی عناصر آینده (ژئو ساخت) واحد صنفی : انرژی عناصر آینده (ژئو ساخت)
صنف : پیمانکاران
زیر صنف : تولید و طراحی سیستمهای آببندی و زهکشی سازه های زیرزمینی، پوششهای محافظتی و تسلیح خاک
تولید و طراحی سیستمهای آببندی و زهکشی
انرژی عناصر آینده (ژئو ساخت) واحد صنفی : انرژی عناصر آینده (ژئو ساخت)
صنف : پیمانکاران
زیر صنف : تولید و طراحی سیستمهای آببندی و زهکشی سازه های زیرزمینی، پوششهای محافظتی و تسلیح خاک