خدمات بیمه پارسیان
واحد صنفی : نمایندگی بیمه پارسیان
گروه اقتصادی : خدمات دهنده
صنف : بیمه
زیر صنف : شرکت های بیمه