لزوم تمرکز ایران بر تجارت با کشورهای همسایه و آسیا در دوره پساکرونا

لزوم تمرکز ایران بر تجارت با کشورهای همسایه و آسیا در دوره پساکرونا 1399/08/06

استاد اقتصاد دانشگاه اموری آتلانتای آمریکا گفت: انتظار می‌رود نظم اقتصادی پس از بحران کرونا در چین افزایش یابد. بنابراین تجارت با کشورهای همسایه و اقتصادهای آسیا برای رشد اقتصاد ایران و بهبود نرخ تبادل ارز اهمیت حیاتی دارد. اسفندیار معصومی دکترای اقتصادسنجی، کارشناسی ارشد آمار و کارشناسی اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی از مدرسه اقتصاد لندن است. وی بر این باور است که ایران نیازمند تفکیک بین استراتژی و تاکتیک قدرت و امنیت اقتصادی و نظامی است. وی معتقد است نابرابری دوباره افزایش یافته و باید از طریق برنامه‌های عمومی وسیع مخصوصاً با هدف تولید داخل و تقویت زیرساخت های داخلی با آن مقابله کرد. همکاری احتمالی با چین در این زمینه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اقتصاد آینده و سمت و سوی سیاسی تعادل قدرت یک راه معقول است.

منبع